PRIVACY

0. Уводни разпоредби

Защитата на поверителността и личните данни е много важна и винаги се взема предвид във всички бизнес отношения.

Можете да използвате нашия портал, Daibau.rs, без задължението да предоставяте лични данни. За определени услуги, обаче, се прилагат различни правила и ние ще ги обясним подробно по-долу.

1. Общи условия

Целта на обработката на лични данни е да предостави информация за строителни работи и занаятчийски услуги, както и да представи стоки и услуги, свързани с тези дейности. В настоящата Политика за поверителност е предоставена следната информация:

 • наименование/име и данни за контакт на лицето, отговорно за управлението на данните,
 • целта на обработването на лични данни,
 • правни основания, на които се основава обработването на лични данни,
 • получатели на лични данни,
 • възможно прехвърляне на лични данни към трети държави с обяснение на правната основа за такова предаване,
 • период на съхранение на лични данни и критерии, въз основа на които се определя срокът на съхранение,
 • категории лични данни, които се обработват,
 • източници на лични данни,
 • правата, които имате по отношение на вашите лични данни.

2. Отговорен за управлението на данните e

Daibau International d.o.o. (по-нататък в текста: DAIBAU), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovenia; данъчен номер: SI76619982; имейл: info@daibau.bg. Дайбау систем ООД (Daibau sistem d.o.o.) е част от група търговски дружества, оперираща в няколко държави. Тъй като няма задължение за назначаване на служител по защита на личните данни, такъв не е назначен.

3. Вашите правa

Като потребител на интернет портала имате следните права по отношение на личните данни:

 • правото на достъп до лични данни,
 • правото да коригирате или допълвате лични данни,
 • правото да ограничавате обработването на лични данни,
 • правото да откажете обработката на лични данни,
 • правото да прехвърляте лични данни,
 • правото да оттегляте съгласието си за обработване на лични данни.
Като потребител имате право да подадете жалба до органа, отговорен за защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас за допълнителна информация или въпроси относно обработката на лични данни.

3.1 Право на достъп

Имате право да ни поискате безплатна информация за вашите собствени данни, както и копие от личните данни, които обработваме. Освен това имате право на достъп до следната информация:

 • целта на обработката,
 • категориите лични данни,
 • получатели или категории получатели, на които разкриваме лични данни, и по-специално за получатели в трети държави или международни организации,
 • предвидения период на съхранение на лични данни, когато е възможно или, ако не е възможно, за критериите, според които се определя периодът на съхранение на личните данни,
 • съществуването на правото да се иска коригиране или заличаване на лични данни, ограничението на обработването на лични данни и възражението срещу обработването на лични данни,
 • съществуването на правото да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни,
 • източници на лични данни, когато източникът не сте вие,
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително изработване на профил, както е посочено в член 22, ал. 1 и ал. 4 от ОРЗД и, в случай на такава обработка, достъп до информация за логика, както и важните и предвидими последици от обработката във връзка с вас.

Освен това имате право да поискате информация дали прехвърляме лични данни на трети държави или международни организации. В случай на такова прехвърляне вие имате право на такава информация, както и информация относно подходящите предпазни мерки, взети за такова прехвърляне на лични данни.

3.2 Право на коригиране и промяна на лични данни

Имате право да поискате от нас незабавно да коригираме неточни лични данни.

Като вземете предвид целта на обработването, имате право да допълвате непълни лични данни, наред с другото, като дадете допълнително изявление.

3.3 Право на изтриване

Имате право да поискате от нас да изтрием личните данни без забавяне. Ние сме законово задължени да изтрием личните данни без ненужно забавяне, ако обработването не е необходимо, в следните случаи:

 • ако личните данни вече не са необходими във връзка с целта, за която са събрани или обработени,
 • ако сте оттеглили съгласието си за обработване в съответствие с член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД или член 9, алинея 2, буква а) от ОРЗД и няма друго правно основание за обработката на лични данни,
 • ако сте възразили срещу обработването на лични данни в съответствие с член 21, ал. 1 от ОРЗД и няма по-сериозни легитимни причини за обработката или ако сте възразили срещу обработването на лични данни в съответствие с член 21, ал. 2 от ОРЗД,
 • ако личните данни са били обработени незаконно,
 • ако личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази законово задължение съгласно правото на Европейския съюз или законодателството на държавата-членка, на която е подчинен администраторът на данни,
 • ако личните данни са били събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество в съответствие с член 8, ал. 1 от ОРЗД.

3.4 Правото на забрава

В случаите, когато сме публикували лични данни и сме длъжни да ги изтрием в съответствие с член 17, ал. 1 от ОРЗД, като вземем предвид наличните технологии и разходи за труд, ще предприемем разумни мерки, включително технически мерки, за да информираме другите отговорни за обработката, че сте поискали изтриването на личните данни, както и всички копия или връзки към тях, при условие че обработката вече не е необходима.

3.5 Правото на ограничаване на обработката на лични данни

Имате право да поискате от нас ограничение за обработка в следните случаи:
 • o ако оспорвате точността на личните данни за период, в рамките на който ни е позволено да проверяваме точността на личните данни,
 • o когато обработването на лични данни е незаконно, а сте против изтриването на личните данни и вместо това търсите ограничено използване на същите,
 • o когато вече не се нуждаем от лични данни за целите на обработката, а вие ги искате, за предявяване, реализиране или защита на правни претенции,
 • o ако сте възразили срещу обработването на лични данни в съответствие с член 21, ал. 2 от ОРЗД и очаквате потвърждение дали нашите законни интереси са по-силни от вашите причини.

3.6 Право на трансфер на данни

Имате право да получавате лични данни в структурен, често използван и четлив електронен формат.

Имате право да прехвърляте лични данни на някой друг, отговорен за обработката на данните, без намеса от наша страна, стига обработката да се основава на съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква а) или член 9, ал. 2, буква а) от ОРЗД или докато се основава на договор в съответствие с член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД и се извършва автоматично и не е необходима за изпълнение на задачи от обществен интерес или при изпълнение на служебни задължения.

Освен това, когато упражнявате правото на трансфер на данни в съответствие с член 20, ал. 1 от ОРЗД, имате право да прехвърляте директно лични данни от едно лице на друго, което отговаря за управлението на данните, ако това е технически възможно и не засяга правата и свободите на другите.

3.7 Правото на възражение

Imate pravo prigovora na obradu ličnih podataka, u bilo koje vreme i u vezi s vašom posebnom situacijom, u skladu s Članom 6. Stavom 1. tačke (f) i (e) GDPR-a. Navedeno se takođe odnosi i na izradu profila prema navedenim odredbama.

В случай на възражение, ние няма да обработваме допълнително вашите лични данни, освен ако не можем да докажем, че нашите законни интереси надхвърлят вашите интереси, права и свободи или ако се нуждаем от обработката, за да предявим, преследваме или защитим правни претенции.

Ако обработваме лични данни за директен маркетинг, имате право да подадете жалба по всяко време. Това се отнася и за създаването на профили, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг.

В случай, че подадете жалба относно обработката на лични данни с цел директен маркетинг, ние вече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Освен това имате право да възразите във връзка с вашата конкретна ситуация срещу обработката на лични данни за научни, социални или статистически цели в съответствие с член 89, ал. 1 от ОРЗД, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задачи от обществен интерес.

3.8 Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително създаване на профил

Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, което има правен или подобен ефект върху вас, стига такова решение: (1) да не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас, или (2) да не е одобрено от правото на Европейския съюз или законодателството на държава-членка, на което сме подчинени и което предписва соътветни мерки за защита във връзка с вашите права, свободи и интереси, или (3) да не се основава на вашето изключително съгласие.

3.9 Право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването на лични данни преди оттеглянето му.

4. Непълнолетни

Нашият портал и услуги не са предназначени за непълнолетни и изрично не събираме лични данни на непълнолетни. Ако сте родител или настойник и смятате, че вашето дете ни е предоставило някаква лична информация, моля свържете се с нас и ние ще изтрием личната информация в съответствие с приложимото законодателство и настоящата Политика за поверителност.

5. Защита на данните

5.1 Защита и криптиране

Предоставили сме съответните технически и организационни мерки (TOM) и мерки за превенция, за да предотвратим неупълномощен достъп до лични данни, незаконна обработка на лични данни и неоторизирана/случайна загуба на лични данни.

Това включва, например, криптирането на нашето общуване, което се осъществява чрез портала. За криптиране се използва протоколът за шифроване SSL (Secure Socket Layer). Можете да проверите качеството на нашето криптиране на връзката: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Моля, имайте предвид, че предаването на данни през Интернет може да е обект на уязвимости в сигурността и може да не е напълно защитено от достъп на трети страни.

5.2 Доставчик на хостинг услуги

Сървърът, хостващ нашия портал, се намира в Словения и се управлява от компанията DHH.si d.o.o., „Под хрибом“ № 55, SI-1000 Люблянa (www.domenca.com). Имаме договор с посочената компания за обработка на лични данни. Можете да намерите политиката за поверителност на компанията, която ни предоставя хостинг услуги, на връзката: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6. Сървър (регистрационни файлове)

Всеки път, когато влезете в нашия портал, Daibau.rs, системата автоматично записва набори от общи данни и информация. Посочените общи данни и информация се съхраняват в регистрационни файлове на нашия сървър в Словения, компанията DHH.si d.o.o.

6.1 Автоматично регистриране на сървъра

Aвтоматично записаните данни и информация включват:
 • видове и версии (модели) на търсачките,
 • операционната система, използвана за достъп,
 • уебсайт, от който системата за достъп идва към нашия портал ("препоръчани"),
 • уеб страниците, които сте разглеждали,
 • datum i vreme pristupa veb-stranici,
 • IP адрес,
 • други подобни данни и информация, използвани в случай на злоупотреба или атака на нашия портал.
Ние не използваме тази обща информация, за да разкрием вашата самоличност. Горната информация се изисква поради:
 • правилно показване на съдържанието,
 • оптимизиране на съдържанието според вашите технически възможности,
 • осигуряване на непрекъснато функциониране на информационно-техническата и технологичната система на портала,
 • o предоставяне на информация на компетентните служби в случай на цифрова (кибер) атака.
Ние правим тези данни анонимни и ги анализираме чрез статистически методи, предимно за да гарантираме безопасното използване на портала.

7. Бисквитки

7.1 Какво представляват бисквитките?

Когато използвате който и да е уебсайт, бисквитките се активират (Google Analytics, сесия). „Бисквитките“ са малки текстови файлове (низове от цифри и букви), които вашият компютър или мобилно устройство записва. Временните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Това важи особено за бисквитките на сесията. Те записват това, което е известно като сесиен идентификатор, чрез който различни заявки от вашия браузър могат да бъдат присвоени на споделена/обща сесия. Това ви позволява да разпознаете вашето устройство, когато се върнете на нашия портал. Бисквитките на сесията се изтриват, когато излезете или затворите браузъра. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период и това може да варира в зависимост от бисквитките. Можете да изтриете бисквитки по всяко време от браузъра си (Настройки, Безопасност и сигурност). Основната цел на бисквитките е да позволи на уеб сървъра да представя потребителски уеб страници на потребителя, което позволява преживяването при посещение на уебсайта да бъде по-лично и да отговаря по-добре на индивидуалните нужди на потребителя. Бисквитките се използват също, за да помогнат на доставчика да научи повече за това как потребителите използват техните уебсайтове, както и за подобряване на потребителския опит при посещенията.

7.2 Какви видове бисквитки използваме?

Най-общо казано, се използват четири вида бисквитки:

Временни бисквитки или бисквитки на сесията: това са временни бисквитки, които се съхраняват в браузъра на потребителя до края на посещението на уебсайт (по време на сесията на преглеждане и се изтриват по време на сесията). Тези бисквитки са необходими, за да работят определени приложения или функции правилно.

Постоянни бисквитки: постоянните бисквитки се използват за подобряване на потребителският опит (например за съхраняване на данни за регистрация, настройки на езика на страницата и т.н.). Тези бисквитки остават във файла на търсачката на потребителя за по-дълъг период от време, докато не бъдат изтрити. Този период от време зависи от избора, който потребителят прави в настройките на браузъра си. Постоянните бисквитки позволяват да се зарежда информация на сървъра всеки път, когато някой посети уебсайт. Постоянните бисквитки са известни още като бисквитки за проследяване..

Собствени бисквитки (1st party cookies/от първа страна) са тези, които се намират на уебсайта, който потребителят разглежда и могат да бъдат постоянни или временни. Уебсайтовете използват тези бисквитки, за да съхраняват данни, които ще използват отново следващия път, когато потребителят посети същата страница.

Други бисквитки (3rd party cookies /бисквитки на трети страни) са тези, които идват от други партньорски уебсайтове (които измерват трафика например). По този начин трети страни могат да събират потребителски данни от различни уебсайтове и да ги използват за различни цели, от реклама и анализ до подобряване на своите продукти.

7.3 Кои бисквитки използваме

Бисквитки DAIBAU

Бисквитка DAIBAU: бисквитката за удостоверяване и данните от сесията съхраняват данните, необходими за правилното функциониране и показване на страницата на системата DAIBAU по време на посещението. Продължителност: 2 месеца.

Бисквитка PHPSESSID: бисквитката на сесията се съхранява, когато регистриран доставчик е влязъл в уебсайт и съхранява произволен уникален идентификатор на сесията за продължителността на сесията. Целта на бисквитката е да предостави идентификация на регистрирания потребител в системата DAIBAU по време на сесията. Продължителност: продължителността на сесията.

Google Analytics бисквитки: бисквитки за проследяване на трафика на уебсайт.

_ga бисквитка: тази бисквитка се използва за разграничаване на отделни потребители, като присвоява произволно генериран номер като идентификатор на клиента. Той е включен във всяка заявка за страница в уебсайта и се използва за изчисляване на данни за посетители, сесии и кампании за аналитични отчети. Тази бисквитка е системно настроена да изтече след 2 години, въпреки че собствениците на уебсайтове могат да я променят. _gat бисквитка: използва се за ограничаване на скоростта на заявките - ограничава събирането на данни в места с голям трафик. Изтича след 10 минути. -gid Cookie: запазва и актуализира уникална стойност за всяка посетена страница.

Партньорски бисквитки на Google за показване на реклами.

Бисквитки Facebook: аст, c_user, datr, dpr, fr, pl, присъствие, sb, vd, ks, проследяване на потребители и реклама.

SmartlookCookie: проследяване на сесии за подобряване на потребителския опит; продължителност 1 ден.

8. Как събираме лична информация?

TВ момента можете да въведете лични данни в онлайн формата, да ни изпратите имейл, да се свържете с нас по телефона или лично. Моля, обърнете внимание, че електронната поща без криптиране не е адекватно защитена от възможен неоторизиран достъп от трети страни.

По-нататък в текста ще намерите подробни описания на всеки от начините за събиране на лични данни.

8.1 Онлайн формуляр на нашия портал

Когато получим вашето запитване, използвайки онлайн формуляра на нашия уебсайт, нашият хостинг доставчик, DHH d.o.o., записва датата и часа на регистрацията и IP адреса, от който е направена регистрацията. Това се прави единствено с цел събиране на доказателства в случаите, когато имейлът се използва от неупълномощено лице.

Също така, проверяваме неразрешеното използване на имейл адреса от доставчика на хостинг услуги (DHH doo), изпращайки имейл с молба за потвърждение на вашето запитване и ако потвърдите, че сте вие и че сте изпратили запитването, автоматично ни уведомява, че оригиналният имейл е потвърден.

Това запитване се обработва допълнително само от нас и получателите (изброени по-нататък в текста), след получаване на вашето потвърждение на заявката. В противен случай личните данни се изтриват в рамките на 48 часа от момента на изпращане на имейла, с искане за потвърждение на заявката (двойно включване.

Моля, обърнете внимание, че предаването на данни през Интернет може да е обект на уязвимости в сигурността и може да не е напълно защитено от достъп на трети страни.

8.2 Потвърждение на имейл адреса и на телефонния номер

Изпращаме известие на вашия имейл с линк, потвърждаващ, че сте собственик на дадения имейл адрес, а също така изпращаме SMS на посочения телефонен номер, за да потвърди вашата самоличност. В случай, че в запитването няма достатъчно информация или тя не е достатъчно точна, някой от нашите служители ще ви се обади.

8.3 Препращане на запитвания до подходящи доставчици

Вашето запитване се показва анонимно на всички отговарящи на условията кандидати. Едва когато кандидатът потвърди, че се интересува, той получава достъп до лични данни - телефонен номер и вашето име - и ние записваме това и го проверяваме редовно. Ако решите, по всяко време, запотването да не е публично видимо, то така ще стане и доставчиците няма да я видят отново. Можете, също така, да закриете заявката по всяко време. Доставчиците, на които е предоставен достъп до вашата лична информация, ще запазят този достъп, освен ако не поискате изтриване.

8.4 Известия

За да се улесни връзката и общуването между нас (и вас като потребител) или между потребители, вашият имейл адрес ще бъде обработен, така че да можете да получавате известия или съобщения относно функции на платформата, като например известие за запитване на друг потребител.

8.5 Общуване

Можете да обменяте съобщения чрез платформата с доставчиците, т.е. изпълнителите или доставчиците на услуги, които сте избрали. Само вие, избраният доставчик и DAIBAU имате достъп до тези съобщения, в случай на спор.

9. Защо обработваме лични данни?

9.1 Общи условия

Ние събираме лични данни изключително за конкретни и законни цели. Ние не обработваме лични данни за каквито и да било други цели, които не са изброени в този документ, нито се изисква предоставяне на услуги, в съответствие със законните интереси.

9.2 Маркетинг, препращане към трети страни

Препращаме вашите данни изключително на бизнес субекти, чиято дейност е в съответствие с вашите нужди от услуги. На стопанските субекти е забранено да изпращат на трети страни условията за ползване, освен ако изрично не е предвидено в споразумението за сътрудничество.

9.3 Регистрация на потребителя

Ако желаете да ни изпратите запитване или въпрос чрез уебсайт, имейл, телефон или лично, ние и получателите, изброени по-долу, ще обработим предоставената от вас информация (включително вашата лична информация), за да подготвим предварително вашето запитване като част от нашите бизнес отношения или за обработване и управляване на вашето запитване, както и за предоставяне поддръжка на клиенти. Можете също така да създадете потребителски акаунт, чрез който да съхраняваме вашите данни за по-късно. Ако отворите акаунт в раздела „Моят акаунт“, информацията, която предоставяте, ще бъде изтеглена и запазена.

9.4 Допълнителна информация

Ако искате да персонализирате акаунта си, можете да добавите снимка или изображение.

9.5 Регистрация на юридически лица

Всяко юридическо лице, което има регистрирана дейност, в списъка на тези, с които работим на портала, може да създаде потребителски акаунт. Само след подписване на декларацията за идентификация, индивидуално отношение и преглед на дейността на компанията, на субекта се предоставя достъп до част от личните данни за потребители, които съответстват на неговите търговски интереси и компетенции.

10. Законност на обработването на лични данни

10.1 Общи условия

Ние обработваме личните данни законно, честно и по прозрачен начин. Всяка обработка на лични данни се основава на една от правните основи за обработката.

Когато се свържете с нас, напр. само за информация, обработката на вашите лични данни е необходима за целите на нашия легитимен интерес в съответствие с член 6, точка 1 от ОРЗД. Ще ви се обадим само когато е необходима повече информация, за да се свържете с подходящ и достъпен строителен специалист.

Ако се свържете с нас, напр. за да сключим договор, обработката на вашите лични данни е необходима, за да се предприемат стъпки преди сключване на договор в съответствие с член 6 (1, б) от ОРЗД (Общ регламент за защита на данните, по-нататък в текста: ОРЗД).

10.2 Търсене

При започване на бизнес сътрудничество и подобряване на бизнес отношения със съществуващи или потенциални клиенти, обработката на вашите лични данни е необходима за целите на нашия законен интерес в съответствие с член 6 (1, е) от ОРЗД. След това, когато попълните формуляра за кандидатстване, ние изпращаме редовни седмични бюлетини.

10.3 Регистрация и потребителски акаунт

Когато се регистрирате, т.е. създавате и използвате потребителски акаунт, обработката на личните данни е необходима, за да се изпълни договора, по който сте страна по чл. 6, ал. 1, т. (б) от ОРЗД.

10.4 Обработката на вашата заявка

Личните данни, включително тези, които не са задължителни и сте ги въвели доброволно, се обработват от нас и получателите, изброени по-долу, в съответствие с правното основание от член 6, ал. 1, букви б) и е) от ОРЗД. Обработката се извършва с цел да ви идентифицира като клиент и всичко това, за да можем да реализираме вашата заявка и да комуникираме с вас.

10.5 Регистрация и акаунт на доставчика

При регистрация, т.е. създаване и използване на акаунт на доставчик, ако сте посочени като лице за контакт за юридическо лице, обработката на лични данни е необходима за целите на нашия легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД . Данните за акаунта са необходими на заинтересованите строителни специалисти да се свържат с вас за допълнителна информация или среща.

10.6 Използване на снимки

Правното основание за използването на вашите снимки е вашето съгласие в съответствие с член 6, алинея 1, точка 1 от ОРЗД. Снимките са необходими, за да се види какво прави вашите проекти специални. Ако DAIBAU намери лични снимки, те ще бъдат изтрити.

10.7 Информация, която доброволно предоставяте във вашия профил, известия, съобщения

Правното основание е легитимният интерес в съответствие с член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Ние съхраняваме такива данни в случай на спор със строителен експерт.

11. Правно основание за обработка на лични данни

11.1 Общи условия

Ние обработваме личните данни легитимно и в съответствие със закона. Всички наши процеси са прозрачни и представени подробно в този документ.

11.2 Маркетинг, препращане към трети страни

Препращаме данните на тези трети страни, с които сме влезли в официални отношения. Обработката на лични данни е важна, поради удовлетворяване на очакванията колкото на потребителите, толкова и на юридическите лица, и следователно е в съответствие с член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

11.3 Регистрация на потребителя

След регистрация, т.е. изпращане на запитване, е необходима обработка на данните, предимно за изпълнение на задълженията ни към Вас, тъй като ние сме поели ангажимента да ги изпълним в Общите правила за ползване и в съответствие с член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД. Това се отнася, преди всичко за осъществяването на вашето запитване, нашата взаимна комуникация и комуникацията ви с доставчиците.

12. Какви данни обработваме?

12.1 Общи условия

Ние изрично молим всички потребители да не разкриват лична информация, която не е от значение за успешното изпълнение на функциите на портала. Това важи особено за т.нар. чувствителни данни. Никога не се търси чувствителна лична информация като расов или етнически произход, политическо мнение или нещо подобно..

12.2 Влизане в контакт

В случай, че се свържете с нас по имейл или телефон, ние съхраняваме и обработваме само тези лични данни, които иначе бихте предоставили в онлайн формата. Тези данни се обработват по същия начин, както данните, получени от онлайн формуляра..

12.3 Потребителски акаунт, изпращане и потвърждаване на заявки

Задължителните данни, необходими за функционирането на портала и реализацията на услугите, които предлагаме, се маркират отделно, както и други данни, които можете да въведете, ако желаете. От вас искаме следното:
 • информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл),
 • подробности за вашия проект,
 • допълнителна незадължителна информация за проекта.

13. С кого споделяме вашите данни?

13.1 Получатели и мениджъри на данни

Ние споделяме вашите данни изцяло или частично, само доколкото е необходимо, със следните категории администратори на данни:
 • изпълнители и/или доставчици на услуги – доставчици, както е описано в Общите условия,
 • бизнес партньори - само ако има легитимен интерес, когато бизнес партньорът е и строителен специалист, който може да помогне в проекта,
 • компетентни институции със заповед или друго искане, съдилища или полиция в случай на правен спор.
Освен това вашите данни ще бъдат препратени частично или изцяло на следните получатели, които са в ролята на обработващи::
 • DHH.si d.o.o. (хостинг, уеб поща - Словения),
 • Google LLC (Анализ, диск - САЩ - Декларация за поверителност),
 • Microsoft Inc. (Skype - САЩ - Декларация за поверителност),
 • доставчици на услуги (IT услуги).

13.2 Препращане на данни към трети държави

Тъй като ние сме част от група компании, опериращи в множество държави, вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на други компании от групата. Моля, обърнете внимание, че една от компаниите в групата, DAIBAU sistem d.o.o., работи в Република Сърбия („трета държава“). Република Сърбия не е член на Европейския съюз и Европейската комисия не е взела решение за предаване на лични данни на трети държави, включително Република Сърбия.

За да осигурим изпълнението на нашите договорни задължения към вас, както и на нашите вътрешни (групови) административни процедури, ние можем да прехвърлим вашите лични данни в гореспоменатата трета държава.

Евентуалното прехвърляне на личните ви данни в трета държава е снабдено с допълнителни предпазни мерки и отговаря на всички изисквания, предписани от ОРЗД за такъв трансфер, всички с цел защита на всички лични данни. Възможният трансфер има съответното правно основание, т.е. то е необходимо за нашия легитимен интерес в съответствие с член 6, алинея 1 от ОРЗД. Допълнителни мерки за защита се прилагат и чрез подписване на споразумения за трансфер на данни между компаниите в групата. Договорът за пренос на данни съдържа стандартни договорни клаузи в съответствие с изискванията на ОРЗД.

13.3 Регистрация, данни за профила

Възраст, местоположение, държава и потребителско име са видими за регистрираните потребители в платформата само след регистрация. Други данни не се виждат.

13.4 Известия, съобщения

Потребителите имат възможността да обменят съобщения помежду си чрез вътрешна система на платформата..

14. Срок за обработка на лични данни

14.1 Краен срок за обработка на данните

Личните данни, за които законът предписва периода на съхранение на данните, се съхраняват в предвидения от закона период.

Ние запазваме личната информация, която обработваме въз основа на вашето съгласие, стига да имаме вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ние ще изтрием вашата лична информация възможно най-скоро. Ако се даде съгласие за определен период от време, вашите лични данни ще бъдат изтрити възможно най-скоро след изтичането на този период. Личните данни, които обработваме въз основа на нашите законни интереси, се съхраняват, докато съществува законен интерес, който се определя въз основа на оценка на законния интерес. Например, ако се свържете с нас само за да получите определена информация, вашите лични данни ще бъдат изтрити веднага след комуникацията. Когато обработваме вашите лични данни за маркетингови цели, ние ги съхраняваме в продължение на три години след последния контакт с вас и след това ги изтриваме.

Винаги можете да изтриете акаунта си, отворен в нашата платформа, и ние незабавно ще изтрием всички ваши лични данни, свързани с този акаунт, освен ако определена информация изисква законов срок за съхранение.

15. Получатели

15.1 Google анализ

Нашият портал използва Google Analytics (Google анализ), услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на вашия компютър или мобилни устройства и които се използват за анализ на трафика на уебсайта.

Правното основание за използването на Google Analytics е законният ни интерес в съответствие с член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

На уеб страниците Google Analytics работи, като използва функцията „анонимизиране на IP“, за да направи посетителите първо анонимни (т.нар. IP маскиране), а едва след това да ги събира и анализира. Google прави това, като изтрива последните три цифри от IP. Само в изключителни случаи IP се предава на сървър в САЩ и след това става анонимен чрез съкращаване.

Информацията, събрана чрез бисквитки за вашите посещения на портала (IP адрес, съкратен по специален начин, заглавие на уебсайта, специфична информация за браузъра, информация за използването на уебсайта) обикновено се изпраща и съхранява от Google в системи в САЩ. Връзката с Google и прехвърлянето на информация към Google се основават на решението на Европейската комисия за адекватност: Споразумение за поверителност между ЕС и САЩ (»Privacy Shield«).

Можете също така да ограничите съхранението на бисквитките чрез съответните настройки на софтуера във вашия браузър. Но имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате всички функции на портала.

Можете, също така, да откажете на Google възможността да събира и обработва данни, генерирани от бисквитки, които се отнасят до вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), като използвате добавките на браузъра, налични на следните връзки за изтегляне и инсталиране: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Информация за трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, факс: +353 (1) 436 1001. Условия за ползване: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Политика за поверителност: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html в Декларацията за поверителност: http://www.google.com/intl/sl/policies/privacy.

15.2 Google Maps (Google карти)

Ако използвате Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде запазен. Тази информация обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там и SIOUG няма влияние върху този трансфер на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на нашия портал, защото улеснява намирането на местата, които рекламираме. Това е легитимен интерес в съответствие с член 6, алинея 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните.

Информация за трети страни: Google Дъблин, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. Общи условия на Google Analytics, Общи условия за сигурност и политика за поверителност на Google Analytics , Правилник за политика на поверителността на компания Google. Google се придържа към условията за защита на поверителност („Privacy Shield “) между ЕС и САЩ.