УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

I. Общи условия

Член 1

За общите условия

Съдържанието на общите условия за ползване на интернет портала DAIBAU International d.o.o. се отнася до всички форми на използване на съдържанието и услугите на портала DAIBAU International d.o.o. и представлява правно валидно и обвързващо споразумение между портала DAIBAU и потребителите на DAIBAU International d.o.o.

Собственикът на интернет портала DAIBAU International d.o.o. си запазва правото да променя общите условия за използване на DAIBAU International d.o.o. без предизвестие на потребителите.

Член 2

Значение на термините

Порталът с информация за строителство, DAIBAU International d.o.o. е собственост на DAIBAU International d.o.o. – по-нататък в текста: ПОРТАЛ.

Собственикът, отговорен за разработването и управлението на DAIBAU International d.o.o. е компанията DAIBAU International d.o.o. - по-нататък в текста: DAIBAU.

Порталът е предназначен за търсачи - инвеститори. Това са физически лица, фирми или институции, които искат да строят или ремонтират и търсят изпълнители и доставчици на услуги или просто искат строителна информация; по-нататък в текста: ПОТРЕБИТЕЛИ.

Личните или техническите данни, които потребителите оставят в онлайн формата, за да намерят изпълнители и доставчици на услуги за своите строителни, занаятчийски или дизайнерски проекти, по-нататък в текста: ЗАПИТВАНЕ.

Порталът е предназначен за изпълнители и за доставчици на услуги. Това са строителни, занаятчийски или инженерно-проектантски компании, по-нататък в текста: ДОСТАВЧИЦИ.

Критериите, използвани в портала при избор на доставчици за препращане на търсения, се отнасят до големината на компанията, т.е. броя на работниците, тяхното работно място, т.е. местоположение, заетост, способността да се отговори и да се състави оценка; по-нататък в текста: КРИТЕРИИ.

Според вида на услугите, порталът изпраща известие до тези, които отговарят на критериите, по имейл или директно до уебсайта на изпълнителя/доставчика на услуги. Тези изпълнители и доставчици на услуги се наричат ПОДХОДЯЩИ ДОСТАВЧИЦИ.

Уеб страниците на портала са предназначени за фирми, които рекламират чрез нас - по-нататък в текста: РЕКЛАМОДАТЕЛИ; условията за използване на тези уеб страници се определят от индивидуални споразумения за сътрудничество.

Уеб страници, предназначени за индивидуално представяне на доставчиците в рамките на портала DAIBAU International d.o.o., по-нататък в текста - ПРОФИЛ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ.

Член 3

Използване и злоупотреба

Всяко използване на портала или уеб страница, която може да повреди, деактивира, претовари или повреди уебсайта, техническото оборудване или компанията, не е разрешено. DAIBAU си запазва правото незабавно да премахне от списъка на потребителите тези, които нарушават тези правила или увреждат по друг начин уеб страницата, други потребители, доставчици или рекламодатели.

В случай че същото физическо или юридическо лице повтори нарушението/-ята, което би причинило бизнес вреда на уебсайта, порталът си запазва правото да започне съдебно производство.

Член 4

Точност на информацията и ограничения на отговорността

DAIBAU се стреми към точност и актуална информация във всички части на портала. В случай че установи неточност на данните, DAIBAU е готов да коригира грешките с обосновано пояснение, което получава от потребителя или доставчика. DAIBAU ще отговори в рамките на 7 работни дни след получаване на писменото предупреждение. DAIBAU не носи отговорност за точността на данните.

Цялата информация, публикувана или предоставена на потребители или доставчици, има информативен характер. DAIBAU не гарантира и не носи отговорност за нейната точност. DAIBAU също не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени на юридически или физически лица, в резултат на използването на информация от портала.

Член 5

Ограничаване на отговорността

Порталът ще се стреми да осигури безпрепятствена и безупречна работа, навременност и точност на съдържанието и възстановяване работата на портала в случай на прекъсване.

DAIBAU не носи отговорност за вреди, причинени на потребители или доставчици по време на липсата на достъп до портала.

Потребителите използват съдържанието на портала на своя отговорност. Потребителят се задължава да не използва портала за незаконни цели в противоречие със законовите разпоредби или етичните и морални стандарти.

Цялата информация, публикувана или предоставена на потребители или доставчици, има информативен характер. DAIBAU не гарантира и не носи отговорност за нейната точност. DAIBAU също не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени на юридически или физически лица, в резултат на използването на информация от портала.

DAIBAU не е изпълнител на строителни работи или доставчик на занаятчийски услуги, продавач на строителни и занаятчийски материали или интериорно оборудване, поради което не носи отговорност за грешки или щети, причинени от фирми, регистрирани на портала. DAIBAU не е задължен да разрешава рекламации или други спорове, но може да помогне на потребителя при разрешаването на рекламацията.

Потребителят и доставчикът влизат във взаимни отношения извън портала, така че DAIBAU по никакъв начин не е свързан с това и не се намесва в тази връзка.

DAIBAU не носи отговорност за неточности, остаряло съдържание или недостъпност на уеб страницата, за прекъсвания в достъпа или прекъсвания в използването на уеб страницата, за лошо качество или за всяка друга грешка на уебсайта или във връзка него.

DAIBAU, също така, не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат върху потребителския хардуер, софтуер или друго оборудване поради използването на уебсайта. Потребителят трябва да осигури адекватна защита на оборудването (антивирусна програма и др.) от достъп до портала и неговото използване.

Порталът може да използва връзки (линкове) в уеб страниците към други уеб страници, които не са под контрола на DAIBAU. Порталът не носи отговорност за информацията и материалите, както и за друго съдържание, достъпно на уебсайтове на трети страни.

Съветвеаме потребителите внимателно да прочетат условията за ползване и декларациите за поверителност на всички независими уебсайтове на трети страни, преди да ги използват или преди да публикуват или предоставят своята лична или друга информация чрез тях.

Член 6

Авторско право

Цялото съдържание и запитвания са собственост на DAIBAU и тяхното възпроизвеждане или използване на други уебсайтове е забранено от Закона за авторското право и сродните му права (ЗAПСП), с изключение на съдържанието, създадено от доставчици или рекламодатели, при спазване на същите разпоредби на ЗAПСП.

Съдържанието и информацията на портала са предназначени за лична, нетърговска употреба на потребителя и не могат да бъдат изтегляни, копирани, обработвани или разпространявани за търговска употреба, с изключение на съдържанието, което е достъпно специално за изтегляне и специално предназначено за това. Потребителят може да отпечатва или публикува в социалните мрежи само части от портала, които са предназначени за лична употреба.

Съдържанието на портала, с изключение на профила на фирмата, т.е. текстове на статии и други прикачени файлове, изображения, графики и др., е защитено с авторски права и е собственост на портала. Декларираното съдържание може да бъде цитирано, обобщавано, възпроизвеждано, обработвано или разпространявано с търговска цел при публикуване на списания, публикации или други медийни публикации, само ако порталът DAIBAU International d.o.o. е посочен като източник с активен линк към конкретна уеб страница.

Член 7

Авторско право за профили на доставчици

Съдържанието на уебсайтовете на отделните доставчици и цялата интелектуална собственост на доставчиците е собственост на доставчиците. Съдържанието и интелектуалната собственост на доставчика се публикуват изключително с устно или писмено съгласие. По искане на доставчика, което може да бъде писмено или устно, DAIBAU незабавно ще оттегли интелектуалната собственост или ще изтрие профила на доставчика.

Цялото съдържание на авторския профила може да бъде редактирано от доставчика или с помощта на портала DAIBAU.

II. Използване на портала - за Потребители

Член 8

Изпращане на запитване

Потребителите могат да използват портала за преглеждане и търсене на доставчици чрез изпращане на запитване до избрани доставчици или чрез DAIBAU за избор на подходящи доставчици за проекта.

Каква конкретна информация DAIBAU събира и обработва, се определя от Политиката за поверителност.

Потребителят гарантира, че информацията е вярна и че данните за контакт, предоставени в онлайн формуляра, са данните на лицето, което ще бъде и клиент, в случай че се стигне до реализация.

Когато подава заявка, т.е. изпраща запитване, потребителят трябва да се съгласи с Общите условия за ползване и Политиката за поверителност.

Когато потребителят попълни онлайн формуляра за запитване, той получава имейл с линк за окончателното потвърждение на заявката, където отново трябва да приеме Общите условия за ползване и Политиката за поверителност.

SMS с код за потвърждение също може да бъде изпратен до потребителя за потвърждение на телефонния номер.

Член 9

Преценка за потвърждение на запитването

DAIBAU може да даде приоритет на решаването на запитвания от потребители, които преди са използвали портала, особено ако са дали оценка на работата на доставчика и са реализирали своите заявки.

DAIBAU получава запитването и въз основа на наличните данни се обажда на потребителя, също по свое усмотрение, в случай че е необходима допълнителна информация.

DAIBAU не потвърждава запитването в следните случаи:

 • ако потребителят не въведе пълни данни в онлайн формуляра, особено телефонен номер - DAIBAU ще поиска от потребителя да предостави тази информация; ако не я получи в рамките на един работен ден, DAIBAU няма да потвърди запитването;
 • в случай, че DAIBAU реши, въз основа на предишен опит, че няма да има заинтересовани страни сред доставчиците, той може да реши да не потвърди запитването;
 • ако DAIBAU определи, че няма доставчик, който да отговори на запитването, той няма да потвърди запитването;
 • ако DAIBAU въз основа на предишен опит установи, че потребителят е нарушил приложимите общи условия на DAIBAU International d.o.o, може да реши да не потвърди запитването.

Член 10

Потвърждение на запитването

В случай, че DAIBAU прецени, че разполага с достатъчно данни, за да потвърди запитването, тогава го потвърждава. Това означава, че запитването е видимо за всички доставчици, които са подходящи за реализацията на проекта, а анонимното съдържание на заявката е достъпно в определена част от уебсайта. След потвърждение той може също да информира доставчиците, избрани от потребителя.

DAIBAU ще информира доставчиците за запитването чрез своите информационни канали и то тези, за които от своите регистри и предишен опит може да направи заключение, че биха били подходящи за извършване на работата или предоставяне на услугите, поискани от потребителя.

Ако потребителят иска запитването да бъде видимо за избраните доставчици, но не и за всички участници, той може да я направи невидима.

DAIBAU не може да гарантира отговора на доставчика, избран от потребителя. Също така, DAIBAU не може да гарантира, че ще информира доставчиците, избрани от потребителя.

DAIBAU не гарантира за получените оферти или за договора за реализация.

DAIBAU не носи отговорност или гаранция за отговора на доставчика.

Задължение на потребителя е да се свърже с предложените доставчици.

Член 11

Приключване на запитванията и оценка на доставчиците

След приключване на работата, т.е. предоставяне на услугата, потребителят е длъжен да приключи запитването, ако не е приключено автоматично, след няколко обаждания до потребителя по имейл.

След приключване на работата, потребителят трябва да оцени изпълнителя, респективно, доставчика на услуги, който е избрал.

DAIBAU ще публикува отрицателни оценки само в случай, че потребителят може да докаже, че работата не е извършена правилно, а доставчикът не предоставя никакви обяснения за своите действия.

Член 12

Злоупотреба с изпращане на запитвания

Подаването на заявки, т.е. изпращането на запитвания е разрешено само на физически лица и фирми, които се нуждаят от услуги в областта на проектирането, строителството и ремонтирането.

Изпращането на запитвания за пазарни проучвания или за достъп до списъка с кандидати за търговски цели не е разрешено.

Изпращането на запитвания за намиране на подизпълнители също не е разрешено. Ако DAIBAU установи, че потребителят е изпратил запитване, за да намери свои собствени подизпълнители или да осигури работна ръка, той може да таксува услугата за публикуване на търговско търсене съгласно валидния ценоразпис.

Член 13

Изпълнение на рекламации

DAIBAU не носи отговорност за качеството на извършената от доставчиците работа или за каквито и да е щети, но е готов да предостави поддръжка на потребителя при разрешаването на всякакви оплаквания, предоставяйки насоки и комуникация с доставчика.

DAIBAU може да помогне на потребителя при изпълнение на рекламация само в случай че:

 • o клиентът е изпратил запитване за предоставените услуги,
 • o услугите са предоставени от доставчик, регистриран в портала.

Порталът предоставя помощ при изпълнение на рекламации, когато:

 • o клиентът има доказателство за плащане на услугата, фактура или подписана проформа фактура на доставчика,
 • o клиентът разполага с доказателства за подаване на рекламацията, като снимки, становище на съдебено вещо лице и други подобни,
 • o клиентът има точна дата на започване на работата,
 • o клиентът има кореспонденция, в която е посочено, че е поканил доставчика да отстрани недостатъците.

Член 14

Гаранция за упълномощения доставчик

Упълномощени доставчици са изпълнители и доставчици на услуги, които са сключили съответното споразумение за бизнес сътрудничество с DAIBAU за упълномощени доставчици и въз основа на това споразумение предлагат своите услуги чрез платформата на DAIBAU sistem d.o.o. като упълномощени доставчици, а DAIBAU ги отбелязва на платформата като упълномощени доставчици, с означение според вида на издадения сертификат (A +, AA или AAA).

Потребител на DAIBAU, който е платил аванс, авансова фактура или е платил по друг начин авансово услугата (по-нататък в текста: авансово плащане) на упълномощен доставчик и с когото е установен контакт чрез платформата DAIBAU International d.o.o., ще бъде спомагателен гарант за възстановяване на сумата до 500 евро за сертификат A +, 1 500,00 евро за сертификат AA и 3 000,00 евро за сертификат AAA, ако потребителят докаже, че упълномощеният доставчик не е започнал да изпълнява поръчаната работа в уговорения срок или не е върнал платената сума в рамките на 8 дни. DAIBAU дава на потребителя гаранция съгласно този член, ако доставчикът е включен в списъка на упълномощените доставчици на портала DAIBAU International d.o.o. в момента, в който потребителят подава поръчката и прави авансово плащане на доставчика.

DAIBAU не гарантира за други задължения на упълномощения доставчик, които не са изрично дефинирани в този член, както и за факта, че доставчикът ще завърши посочената работа качествено и своевременно.

DAIBAU не гарантира на потребителя, че упълномощените доставчици, които предлага на потребителя, са платежоспособни или че ще отговарят на всички изисквания.

Ако възникнат няколко спора в рамките на една календарна година, за които DAIBAU предоставя гаранция на потребителя в съответствие с настоящия член, DAIBAU ще гарантира на потребителя максимум 4 000,00 EUR през тази календарна година.

Потребителят може да получи гаранция по този член при следните условия:

 • в случай на спорна ситуация, потребителят трябва първо да се свърже с упълномощения доставчик и да го помоли да възстанови предварително платената сума,
 • потребителят трябва да е платец на аванс, авансова фактура или друго авансово плащане,
 • само ако упълномощеният доставчик не върне предплатената сума в рамките на 8 дни, потребителят може да поиска гаранция от DAIBAU в съответствие с този член, с представяне на всички съответни доказателства

Потребителят има право на гаранция за авансовото плащане само ако:

 • има запитване за оторизиран кандидат, подадено чрез платформата DAIBAU International d.o.o.,
 • е внесъл аванс по банковата сметка на избрания доставчик и представи потвърждение за плащане,
 • в рамките на определен период, предостави подписаната оферта, фактура, авансова фактура, договор, доказателство за плащане или друг документ, въз основа на който е направил авансовото плащане на предписаното място,
 • е въвел сумата по цялата оферта и размера на авансовото плащане на предписаното място,
 • е избрал упълномощен доставчик на портала DAIBAU International d.o.o.

Потребителят може да поиска гаранция по този договор от DAIBAU не по-късно от 30 дни от деня, в който упълномощеният доставчик е трябвало да започне да изпълнява строителните работи.

Ако DAIBAU подозира, че потребителят злоупотребява с гаранцията по този член или се опитва да навреди на DAIBAU по някакъв друг начин, той може по всяко време да оттегли гаранцията по този член, което влиза в сила от датата на връчване на писменото известие, като за ден на връчване се счита денят на изпратения имейл до имейл адреса на потребителя.

III. Използване на портала - за доставчици

Член 15

Условия

Условието за присъединяване към портала е регистрация, чрез която DAIBAU записва в електронната си база данни данните за доставчиците, т.е. компаниите, с които си сътрудничи, дейностите, с които се занимават, както и техните търговски интереси. Условията за регистрация са:

 • доставчикът да е юридическо лице,
 • доставчикът да е регистриран за дейността, която предлага на потребителите на портала,
 • доставчикът да има всички необходими разрешителни и е завършил цялото законово необходимо обучение за изпълнение на избраните дейности,
 • доставчикът да не е участвал или осъждан в съдебен процес поради вреди, причинени по време на извършването на дейностите, за които е регистриран,
 • доставчикът да има поне една разплащателна сметка за период от поне 3 месеца от датата на преглеждането,
 • доставчикът да има валиден имейл адрес и активен номер на мобилен телефон,
 • доставчикът да извършва самостоятелно дейността и сам да предоставя услугите - не се допуска посредничество за трети юридически или физически лица,
 • доставчикът да е подписал декларация за идентитет, която като подписал гарантира, че е упълномощен да регистрира компанията на портала.

Ако някое от горните условия не е изпълнено, кандидатът е длъжен да представи писмено изявление до DAIBAU в рамките на 7 дни.

Ако DAIBAU установи, че доставчикът не отговаря на едно или повече от изброените условия, може незабавно да прекрати сътрудничеството или без предизвестие да изтрие доставчика от портала.

Член 16

Пробен период

DAIBAU може да предостави на доставчика безплатен пробен период за предоставяне услугите на портала DAIBAU International d.o.o.

Обемът на безплатните услуги и тяхната продължителност могат да бъдат променени от DAIBAU без предварително уведомление.

Член 17

Абонаментни пакети и брой препратени запитвания

Порталът предлага различни абонаментни пакети за доставчици и рекламодатели. Изборът на абонаментен пакет определя колко запитвания може да разгледа кандидатът, как порталът го представя на потребителите и колко бързо и колко пъти ще бъде уведомен за публикувани запитвания.

Ако доставчикът не е изпълнител или доставчик на услуги, а търговец, търговец на едро, агент, производител или рекламна агенция, и особено когато целта му е да препрати запитвания до собствената мрежа от доставчици, тогава за този доставчик се прилага специална абонаментна оферта, отделна от абонатните пакети за доставчиците.

Абонаментните отношения започват с плащането на проформа фактурата и порталът позволява достъп до запитвания не по-късно от 24 часа след получаване на плащането, ако следващият ден е работен ден.

В момента, в който доставчикът изпрати заявка до портала за показване на контакта на клиента, порталът приспада тази заявка от общия брой запитвания, достъпни за него в абонаментния пакет.

В случай, че уебсайтът на доставчика незабавно предлага на потребителя потвърждение на запитването, това запитване също се приспада от общия брой запитвания, достъпни за него в абонаментния пакет, тъй като неговият контакт е незабавно видим за потребителя

Член 18

Получаване на запитвания

DAIBAU изпраща информация за новото запитване до доставчика чрез своите информационни канали. Броят на препратените запитвания и крайният срок за препращане може да зависи от вида абонаментен пакет, който доставчикът има.

Участникът в портала има възможност да получи достъп до цялата информация, която е от решаващо значение за изпълнението на проекта, включително информация за контакт на потребителите. DAIBAU проверява предварително всички данни или ги проверява по искане на доставчика. В случай, че потребителят е приключил заявката, достъпът до данните е деактивиран.

Доставчикът ще има възможност да уведоми DAIBAU, когато прецени, че запитването не отговаря на условията за публикуване. В този случай DAIBAU приспада това искане от квотата, която доставчикът има.

DAIBAU, също така, ще уведоми доставчика за случаите, когато установи, че потребителят е нарушил условията за използване или по друг начин е злоупотребил с портала, манипулирал доставчиците или ги е ощетил по някакъв друг начин.

Член 19

Ограничаване на отговорността

DAIBAU гарантира, че потребителските данни са такива, каквито са въведени от потребителите в онлайн формата на портала и че те няма да ги пипат или променят, освен когато той определи, че те са дефицитни или неразбираеми.

DAIBAU се ангажира да препраща запитвания от потребители, които са изразили сериозно намерение да реализират своя проект. Сериозността на намерението се определя от DAIBAU съгласно вътрешните критерии.

DAIBAU не гарантира, че потребителят възнамерява да реализира проекта, нито гарантира, че кандидатът ще се съгласи да го изпълни

Също така, DAIBAU не гарантира отговора на потребителя на телефонни обаждания или съобщения.

DAIBAU не гарантира изпълнението на всички условия от запитването за реализация на проекта.

DAIBAU също не гарантира, че потребителят ще плати за извършената работа или услуги.

Член 20

Брой заявкиb>

DAIBAU дава на достъп на доставчика само до толкова запитвания, колкото наистина има за определената категория и регион - тези, дефинирани от доставчика и предназначени за него.

Член 21

Категории работни места за запитванията

Доставчиците могат да получат запитвания само за категориите дейности и/или услуги, за които са регистрирани, т.е. за тези категории, с които са ангажирани. Компании, занимаващи се с посредничество при заетост или проектиране и инженеринг, нямат право да използват портала, освен в изключителни случаи, определени от DAIBAU. Споразуменията за сътрудничество се сключват индивидуално с такива доставчици.

В изключителни случаи кандидатите могат да препращат запитванията до своите постоянни сътрудници, ако изпълнението на проекта изисква категории услуги, които доставчикът не предоставя.

DAIBAU може да отнеме определени категории от доставчика, особено в случай на съмнение за злоупотреба или когато доставчикът не може да докаже, че е достатъчно квалифициран за определената категория.

Член 22

Стойност на запитването

DAIBAU най-напред определя стойността на всяко запитване. Те са класифицирани в три групи: малки, средни и големи стойности. DAIBAU може да промени критериите за запитвания, т.е. проекти с по-ниска и по-висока стойност, без предизвестие. DAIBAU може, също така, да промени класа на стойността на заявката по всяко време. Броят на запитванията с малка, средна и голяма стойност, които кандидатът може да получи, зависи от абонаментния пакет, който има.

Член 23

Профил на доставчика

Профилът на доставчика е неговият уебсайт на портала DAIBAU International d.o.o. Доставчикът може сам да редактира и настрои профила си или DAIBAU може да го направи вместо него. Профилът се съзадава след регистрацията на доставчика.

В случай, че DAIBAU регистрира доставчика, той определя външния вид и съдържанието на профила. Ако кандидатът се регистрира сам, той попълва формуляра със задължителните данни, които стават част от неговия профил.

Съдържанието на неговия профил може да бъде редактирано от самия доставчик или в някои ситуации той може да поиска помощ от DAIBAU.

Обичайното съдържание на профила се състои от::

 • препоръки с изображения и описание
 • описание на фирмата,
 • неограничен брой на друго текстово съдържание.

DAIBAU не носи отговорност за съдържанието на профила на участника, т.е. неговия уебсайт. Цялото съдържание и интелектуална собственост в профила са собственост на доставчика. Съдържанието и интелектуалната собственост в профила на доставчика се публикуват изключително с негово устно или писмено съгласие. По искане на участника, също устно или писмено, DAIBAU ще премахне интелектуалната собственост или ще изтрие нейния профил.

Член 24

Оценка на доставчика

Оценката на доставчик е обективна преценка, съставена от няколко елемента, определени и съставени от DAIBAU или определени въз основа на сътрудничество с този доставчик. Оценката се състои от следните критерии:

 • брой години на пазара от създаването на компанията,
 • препоръки на експерти и клиенти,
 • брой препоръки и подготовка на уеб профила на доставчика,
 • отзив на доставчика

DAIBAU си запазва правото да променя критериите за оценка, т.е. да извършва промени и/или допълнения без предизвестие.

Оценката на кандидата се формира изключително въз основа на дадените критерии. Оценката не може да бъде коригирана чрез плащане.

Член 25

Закон за минималната работна заплата

Изпълнителите и доставчиците на услуги са задължени да плащат на себе си и на своите служители минималната работна заплата, в съответствие със и както е предписано от съответния закон.

В случай на сключване на трудово правоотношение, произтичащо от договор, сключен с подизпълнители, те се задължават да плащат за извършената работа и услуги най-малко минималната почасова ставка, определена от приложимото законодателство.

Член 26

Застраховка "Отговорност на работодателя" и "Злополука“

Администраторът предоставя на изпълнителите и доставчиците на услуги на платформата информация за възможността за сключване на застраховка „Отговорност на работодателя“ и застраховка „Злополука“, с цел защита на потребителите и оферентите.

Администраторът може да поиска от изпълнители и доставчици на услуги, в определени категории на платформата, да предоставят информация за съществуването на застраховка и подробности за тяхната застрахователна полица. В системата за оценка на кандидатите, администраторът може да променя и добавя критерии за оценка в платформата и допълнително визуално да подчертава онези участници, които са сключили подходящите застрахователни полици.

Член 27

Изключване на достачиците

Изключване на доставчиците от платформата може да възникне, ако::

 • вече не отговарят на основните изисквания за участие в портала,
 • потребителят представя изображения и писмени доказателства, както и рационално обоснована рекламация за извършените работи или предоставените услуги,
 • съдебно вещо лице даде отрицателна оценка на извършената работа,
 • DAIBAU даде отрицателна оценка на свършената работа,
 • дължимите задължения не се плащат,
 • се установи неоупълномощено прехвърляне на лични данни към трети страни.

DAIBAU ще уведоми доставчика за изключването му по електронна или обикновена поща или по телефона в рамките на три дни. DAIBAU си запазва правото да променя критериите за изключване.

Член 28

Препращане на данни за доставчиците на трети страни

DAIBAU може да предостави на рекламодателите информация за доставчиците. Тази информация включва дейност, търговски интереси и обща информация за услугите, предоставяни от доставчика. DAIBAU предоставя целенасочена информация само на тези рекламодатели, които предоставят услуги или продукти, ползвани от определена категория доставчици.

VII. Други

Член 29

Промяна на общите условия

DAIBAU си запазва правото да променя частично или изцяло всяка част от Общите условия, за което трябва да информира предварително потребителите на портала по обичайния начин. Промените са валидни от момента на публикуване на портала. DAIBAU се задължава валидните условия винаги да бъдат лесно достъпни на портала.

Член 30

Компетентност в случай на спор

Споразумението за приемане на всички посочени общи условия e сключено в Марибор. За спорове, произтичащи от използването на портални услуги или общи условия за използване, се прилагат само законите на Република Словения.

Всички спорове, произтичащи от този договор, трябва да бъдат разрешени в съгласие от засегнатите страни. Ако това не е възможно, всяка от страните може да започне спор пред компетентния съд в Марибор.

Марибор, 31. 03. 2021 г.

Общите условия са валидни до отмяна или до следващата промяна на съдържанието

Maртин Пeлцл - директор

Daibau International d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor, Slovenia
Данъчен номер: SI76619982