За района

  Геодезия, цени

  Колко струват геодезическите измервания? Геодезистът e специалист, който предлага услуги за различни измервания: основно измерване, маркиране или трасиране на граници, комасация, парцелиране, измерване и вписване на обекти и имотите, върху които се намират. Цени на геодезическите измервания варират между 400 и 540 лв. Цена за трасиране на граници зависи от броя на границите (синорите). Основното измерване е с цена между 250 и 300 лв, а допълнително се заплащат по 15 лв за точка от границата. Маркиране на границите e с цена 140 лв плюс 10 лв за всяка следваща точка. Подобно е заплащането и за комасация или парцелиране в зависимост от големината и стойността, но обикновено тези измервания са по-скъпи от 250 лв. За измерване на по-малък обект като фамилна къща, се заплаща от 250 дo 300 лв. Цената на процедурата по разделяне на собствеността в етажните обекти зависи oт големината и, евентуално, от специфични юридически изисквания. Цената на процедурата по разделяне на фамилни къщи с прилежащи площи варира в зависимост от големината и сложността на проекта.

  На кого да се доверите за геодезически измервания? Изпратете запитване до подходящи и надеждни геодезисти във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълните формуляра по-долу.

  Бързо получаване на оферта– лесно и безплатно!
  Изпратете запитване

  Цени на изравняване, определяне на граници


  Цени на класическо измерване и определяне на граници в 5 точки. Цената за определяне на граници със заснемане на съществуващото положение, подготовка за подравняване и изготвяне на предложения за определяне на границата. Всяко допълнително измерване се заплаща.

  400.00 лв/бр

  МНОГО НИСКА ЦЕНА
  450.00 лв/бр

  СРЕДНA ЦЕНА
  540.00 лв/бр

  НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
  Искам оферта на изпълнител

  Други цени за Геодезия (2024)

  вашето количество

  единица

  приблизителна цена

  вашата цена

  Маркиране и обезопасяване на геодезически точки

  Цена за маркиране и обезопасяване на строителни измервателни точки и поставяне на строителни профили.


  бр

  лв/бр

  лв

  Обикновено геодезическо подаване и проучване на геодезическия план със сертификат, който е необходим за разрешението за строеж


  бр

  лв/бр

  лв

  Трасиране на комуналните проводи

  Цени за трасиране на комунални//подземни проводи. Маркиране и защита на всички комунални линии на мястото на изкопите и на местата за извършване на работи по комуналните проводи. Маркиране наличието на изпълнители на земни, строителни и занаятчийски работи, се извършва от надзорните органи преди началото на строителните работи. Изчисляване на разходите по фактура - разходи за труд плюс 3% за оперативни разходи.


  бр

  лв/бр

  лв

  Трасиране на обекта

  Пълна геодезична маркировка на сградата: маркиране/трасиране на оста на сградата, основата и по-късно, стените на профилите; пренасяне на коти на сградата на терена; всичко това, заедно с осигуряване на височината, геодезическите точки и осите на обекта. Трасирането на сградата трябва да се извършва съгласно инструкциите от геодезическия план и в съответствие със състоянието на проекта.


  бр

  лв/бр

  лв
  приблизителна цена
  лв
  Изпратете търсене >

  Полезен ли Ви беше калкулаторът?

  Геодезисти - всичко което трябва да знаете

  1. Геодезия и геодезисти - какво трябва да знаете?

  Геодезистите са специалисти, които извършват измервания на терена, въз основа на които се изработват геодезически проучвания, планове и чертежи. Поради това те са незаменими в строителството, агрономията, горското стопанство, минното дело и други икономически дейности. Геодезическите чертежи са в основата на работата на проектантите, без които не би имало сгради, населени места, пътища, железопътни линии или всякакви други инженерни съоръжения. При определяне на ключови точки в пространството геодезистите използват измервателни инструменти - традиционни и най-съвременни - като GNSS устройства, оптични устройства (автоматични и механични тотални станции, цифрови нивелири), лазерни измервателни и нивелирни системи, 3D скенери и LIDAR технология и друго свързано оборудване и аксесоари за създаване на 3D пространствени модели.

  Геодезистът прави геодезически план въз основа на заснемане на терена
  Геодезистът прави геодезически план въз основа на заснемане на терена

  Геодезическите услуги включват много широк спектър дейности като: изготвяне на геодезическа справка, вписване в поземления кадастър, трасиране, маркиране и изправяне на граници, парцелиране, комасация, регистрация на земята под сградите, вписване в реалния кадастър на имотите, планиране на етажна собственост, геодезически снимки с дрон и всякакви подобни задачи. Геодезическите услуги се определят от Закона за геодезията и картографията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

  1.1. Служба по геодезия, картография и кадастър

  Служба по геодезия, картография и кадастър отговаря за събирането, записването, управлението и поддържането на геодезически записи, създадени от геодезически проучвания в цяла България. Данните включват информация за недвижими имоти, държавна граница, пространствени единици, номера на къщи, както и картографски и топографски детерминанти.

  1.2. Агенция по геодезия, картография и кадастър

  Тази агенция изготвя наредби в областта на дейността си, както и насоки за изпълнение на поръчки, събира, подрежда и поддържа геодезически бази данни, грижи се за обучението и обучението на специалисти, извършва определени административни задачи, издава разрешения и решения, свързани с разрешения за строеж и води отчетност на всички лицензирани геодезисти в България.

  1.3. Геодезически фирми

  Геодезични услуги могат да се извършват само от агенция, фирма или организация, която има лиценз, т.е. одобрение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и е вписана в нейните регистри. Тази фирма трябва да има поне един нает експерт - геодезист, който притежава всички подходящи професионални лицензи, разрешения и сертификати за извършване на геодезическа дейност. Освен това, трябва да бъде сключен трудов договор и да има цялото необходимо техническо и друго оборудване, инструменти и средства. Геодезичната фирма назначава по един отговорен геодезист за всяка услуга.

  2. Как да изберем геодезист?

  На първо място, добрият геодезист трябва да бъде надлежно образован и обучен, да познава и професионално борави с геодезично оборудване и инструменти и да има отлични познания по законодателството. Можете да намерите такива експерти на портала Daibau.bg. В профилите им вижте какво са изпълнявали, къде работят, различни снимки и не на последно място мненията на предишни клиенти. Ако имате нужда от услугите на геодезист, можете да попълните формуляра в няколко стъпки и да изпратите запитване. Заинтересованите геодезически фирми ще ви отговорят със своите оферти, които можете да сравните, оцените и изберете тези, които оценявате като най-добри и които искате да наемете.

  3. Геодезически услуги

  Геодезическите услуги включват редица работни дейности, от които ще изброим и накратко ще представим най-важните:

  3.1. Геодезическо проучване

  Това всъщност е план или скица, до която може да се стигне чрез заснемане на полето и показва какво има на някакво землище: къщи, пътища, пътни знаци, електропроводи, канали и т.н. На базата на този план се разчитат данни за терена (релефа), сгради, почва, вода, отдалечени обекти, растителност и др. Геодезическото проучване е комбинация от данни от официални регистри и информация от геодезически измервания на място. Обикновено планът е в определен мащаб, така че сградите са 1:1000, докато по-големите инженерни съоръжения са в мащаб 1:5000. Планът е придружен от сертификат за съответствие със законовите разпоредби. На базата на такова геодезическо проучване впоследствие се изготвя проектна документация за изграждане на обекти и съоръжения.

  3.2. Трасиране на граници

  Когато границата на вашия имот не е еднозначно и недвусмислено определена, геодезистът е този, към който се обръщате за т.нар. трасиране на границата. Трасиране на границата може да бъде поискана от собственик, държавен орган или местна администрация. Когато се съберат необходимите данни, се извършват измервания на терена, а след това границата се определя в присъствието на всички собственици, за които се отнася границата. Ако всички собственици са съгласни с определянето на границата, това се записва в проучването, а ако не са съгласни, всички версии, изисквани от собствениците, се вписват в проучването. Спорът за границата първо се решава на устно изслушване, тоест чрез медиация, а ако това не успее, делото отива за разрешаване до компетентния орган. Ако не се постигне задоволително решение на нито едно ниво, последната мярка е съдебен спор.

  3.3. Маркиране на границите

  Маркирането на границата (означаване с колчета) е точното ѝ определяне, геометрично и изчислително, въз основа на геодезически показания и данни от поземления кадастър. Забиване на колчетата се извършва по взаимно съгласие на всички съседни собственици. При завършване на маркирането геодезистът прави технически доклад за всички собственици и геодезическия орган на управление.

  3.4. Комасация на земята

  С течение на времето, поради разделяне на наследници или промени в пространството, се случва парцелите да са толкова разпокъсани, че вече не могат да се използват. Комасацията на земята е процес на уголемяване на парцели, при който геодезистът има задача първо да ги обедини всички и след това да ги раздели отново. Новото разделение обаче трябва да бъде смислено по отношение на пространството и стойността, така че всички собственици да са доволни. Накрая се прави комасационно проучване, комасационен договор за всички собственици и техните декларации за съгласие и вписване на нови парцели в кадастъра.

  3.5. Парцелиране

  Парцелирането също е процес на промяна на границите, тоест сливане или разделяне на парцели. Преди процеса трябва да бъдат точно определени границите с други, гранични парцели. В имотния регистър се вписват новите граници и новосъздадените парцели.

  3.6. Трасиране на обект

  Преди започване на строителството на всеки обект или съоръжение външните му мерки трябва да бъдат точно и прецизно пренесени в пространството, т.е. маркирани върху терена, на строителната площадка, което гарантира спазването на разпоредбите на разрешението за строеж и плановете. Геодезистът уведомява и компетентния административен орган за трасирането. Първо се извършва грубо трасиране на сградата, за да се определят размерите на строителния изкоп, а след това се извършва прецизната маркировка в самата яма. Колчетата трябва да бъдат защитени, така че да не бъдат повредени или преместени. Забиване на колчета се извършва и за инфраструктура в близост до строителни работи.

  3.7. Изправяне на границата

  Собствениците на съседните парцели могат да се споразумеят за изравняване на границата, която ги разделя, така че например да ползват по-лесно и двата имота. В процеса на подравняване на границата по-малка площ не трябва да се променя с повече от 500 m2.

  3.8. Записване на земята под сградата

  При вписване на сгради в кадастъра, тоест при вписване на сгради, трябва да се впише и частта от земята, върху която е построена сградата. Геодезична фирма може да запише ситуацията и да направи проучване. Регистрацията на парцела под сградата може да се поръча от собственик, инвеститор, титуляр на право на заемане или ползвател в сграда с много собственици.

  3.9. Вписване в кадастъра на недвижимите имоти/поземлен кадастър

  Без регистрация в кадастъра на недвижимите имоти или поземления кадастър не е възможна продажба, даване под наем, дарение, заем, ипотека или регистрация на постоянно местожителство. Вписването в кадастъра на недвижимите имоти е задължително по закон в 30-дневен срок след завършване на строителството и е задължително условие за получаване на жилищен номер. Тази регистрация изисква геодезическо проучване и разрешение за ползване, съгласно което геодезистът изготвя проучване за вписване в кадастъра и делба на земята под сградата. Тази регистрация може да бъде поискана от собственика, инвеститора, собственика на парцела, собственика на сградата, титуляра на правото на владение или управителя.

  3.10. Етажна собственост

  В сгради с много собственици етажната собственост може да бъде разделена. По този начин се определя точно собствеността, правата и задълженията на физическите лица върху определена част от сградата, което се вписва в кадастъра на недвижимите имоти и имотния регистър. При тази процедура геодезистът прави геодезическо заснемане, въз основа на което се изготвят план и други необходими проучвания. По този начин някои части от сградата получават своите идентификационни номера, последвано от споразумение между съсобствениците за учредяване на етажна собственост. Договорът се заверява от нотариус, който след това го вписва в имотния регистър.

  3.11. Регистрация в подземния кадастър

  В подземния кадастър се нанасят въздушни и подземни проводи с прилежащи инсталации и устройства, за които има законово задължение за получаване на разрешение за строеж и ползване за: водоснабдяване, канализация, отопление, пара, електричество, телекомуникации, нефт, газ и канализация. Подземният кадастър се изготвя въз основа на данни, получени чрез геодезическо заснемане на терен и документация, с която разполагат държавните органи и други организации.

  3.12. Снимка с дрон

  Една от най-новите геодезически услуги е заснемане с дронове. Въздушните снимки улесняват събирането на информация за труднодостъпни зони; въз основа на тях се изработват 3D модели, а по-късно и планове и чертежи.

  Daibau.bg, помагаме при оценка на инвестицията и избор на изпълнител за Вашия дом



  Искам оферта на изпълнител
  Последни проекти

  Да се намери точната гранитца между двата имота

  Съмнявам се че комшийката ми е влязал в моят имот с около 50 см минимум затова искам да се измери мястото и да се намери точното място на оградата 441 лв дo 735 лв

  ........

  Геодезическо заснемане Чибаовци

  Геодезическо заснемане за проектиране на къща с метална конструкция 441 лв дo 735 лв

  ........

  Три точки за изграждане на ограда ме ждундва имота

  Около 10-12 метра дължина, да се поставят две три точки за изграждане на ограда между два имота. Имота се намира в кв. Горна баня 441 лв дo 735 лв

  ........

  Искам оферта на изпълнител





  Цeнa, Определяне границите на парцела,
  Геодезия, Манастир

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Трасиране на две дворни места, 750 м2 и около 800 м2
  Геодезия, Младово

  720 лв дo 1200 лв

  Цeнa, Удостоверение за търпимост за къща в с. Ярлово, Два
  Геодезия, Ярлово

  135 лв дo 225 лв

  Цeнa, Оразмеряване на парцел, Двама
  Геодезия, Вълчедръм

  202.5 лв дo 337.5 лв

  Цeнa, Разделяне на един парцел, притежаван от няколко наследници на няколко, 1
  Геодезия, Червен бряг

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, трасиране на имот, 2, с, Здравец кв.4, УПИ XI-470
  Геодезия, Здравец

  225 лв дo 375 лв

  Цeнa, Геодезично заснемане, УПИ 6-114,419
  Геодезия, Аврен

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Да се забият четири колчета на имот в с.Говедарци,
  Геодезия, Самоков

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Картография, измерване, Парцел 8 в кв. 56
  Геодезия, Аксаково

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Заснемане и озаконяване на наследствени имоти,
  Геодезия, Разлог

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Вертикална планировка от геодезист., 2
  Геодезия, Бистрица

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Геодезист за разделяне на имот, 2ма и номера е 13
  Геодезия, Дамяница

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Замерване на парцел и вкарване в кадастър,
  Геодезия, Дряново

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Разделяне на двор. Има квадратура на скицата но не ясна граница, 5
  Геодезия, Божурище

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Оразмеряване на граница, 560
  Геодезия, Благоевград

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Трасиране на парцел за ограда, Парцелът е 890 м2. Един съсед от запад, останалите гранични линии са към общински земи
  Геодезия, Кюстендил

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, геодезист, който да заснеме и да изготви цифров модел на терен, 1600кв.м.
  Геодезия, Горна Оряховица

  135 лв дo 225 лв

  Цeнa, Трасиране на регулиран поземлен имот в с. Здравец, община Аврен, 600
  Геодезия, Аврен

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Да измери докаде стига моя парцел, Не мога да кажа колко е незнам
  Геодезия, Пазарджик

  90 лв дo 150 лв

  Цeнa, Разделяне на парцел (Упи) на 2 части. Един собственик, 1000-1100кв
  Геодезия, Кипра

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Замерване на избено помещение/мазе на панелен блок,
  Геодезия, София

  90 лв дo 150 лв

  Цeнa, Разделяне на дворно място, 1300 кв.м.
  Геодезия, Септември

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, ПУП по параграф 8 от ЗУТ, 1225 кв.м
  Геодезия, Ямбол

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Урбанизиране на земеделска земя, 300-1000кв
  Геодезия, Сандански

  540 лв дo 900 лв

  Цeнa, эабиване на колчета на лоэе, 1242 кв.м
  Геодезия, Враца

  270 лв дo 450 лв

  Цeнa, Делба на имот, 130 м3
  Геодезия, София

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, помощен план, 700 кв.м.
  Геодезия, Банско

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Документ- скица на имот, 176 кв метра
  Геодезия, Благоевград

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Геодезист за измерване на граници, 1
  Геодезия, Гърмен

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Геоложки анализ за строеж на къща, 1
  Геодезия, Скалско

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Трасиране на имот, 700-800кв.м, 700-800 кв.м.
  Геодезия, Ямбол

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Заснемане и последващо изработване на скици за две ниви с частична общ, 9 + 4,5 декара
  Геодезия, Сандански

  270 лв дo 450 лв

  Цeнa, нанасяне на собственост в скица, 2950кв.м.
  Геодезия, Габрово

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Трасиране на парцел 1 дка, 1 дка
  Геодезия, Варна

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Заснемане на имот област Кюстендил, ок. 2000 кв
  Геодезия, Невестино

  225 лв дo 375 лв

  Цeнa, Пацелиране на имот 2200 кв.м. на три, 2200 кв.м.
  Геодезия, Дупница

  360 лв дo 600 лв



  Идеи за обзавеждане на дома

  Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

  Геодезия ценоразпис

  Поискайте необвързваща оферта от фирмата

  88+ Фирми зa Геодезия
  Безплатни услуги
  Без комисионна
  Вземете оферта