Геодезия, цени

Колко струват геодезическите измервания? Геодезистът e специалист, който предлага услуги за различни измервания: основно измерване, маркиране или трасиране на граници, комасация, парцелиране, измерване и вписване на обекти и имотите, върху които се намират. Цени на геодезическите измервания варират между 400 и 540 лв. Цена за трасиране на граници зависи от броя на границите (синорите). Основното измерване е с цена между 250 и 300 лв, а допълнително се заплащат по 15 лв за граница. Маркиране на границите e с цена 140 лв плюс 10 лв за всяка следваща точка. Подобно е заплащането и за комасация или парцелиране в зависимост от големината и стойността, но обикновено тези измервания са по-скъпи от 250 лв. За измерване на по-малък обект като фамилна къща, се заплаща от 250 дo 300 лв. Цената на процедурата по разделяне на собствеността в етажните обекти зависи oт големината и, евентуално, от специфични юридически изисквания. Цената на процедурата по разделяне на фамилни къщи с прилежащи площи варира в зависимост от големината и сложността на проекта.

На кого да се доверите за геодезически измервания? Изпратете запитване до подходящи и надеждни геодезисти във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълните формуляра по-долу.

Поискайте оферта:
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ЦЕНИ НА ИЗРАВНЯВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИ


Цени на класическо измерване и определяне на граници в 5 точки. Цената за определяне на граници със заснемане на съществуващото положение, подготовка за подравняване и изготвяне на предложения за определяне на границата. Всяко допълнително измерване се заплаща.

400.00 лв/бр

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/бр

СРЕДНA ЦЕНА
540.00 лв/бр

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Геодезия, цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА ГЕОДЕЗИЯ

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

Маркиране и обезопасяване на геодезически точки

Цена за маркиране и обезопасяване на строителни измервателни точки и поставяне на строителни профили.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Обикновено геодезическо подаване и проучване на геодезическия план със сертификат, който е необходим за разрешението за строеж


лв

лв/бр

бр
търсене>

Трасиране на комуналните проводи

Цени за трасиране на комунални//подземни проводи. Маркиране и защита на всички комунални линии на мястото на изкопите и на местата за извършване на работи по комуналните проводи. Маркиране наличието на изпълнители на земни, строителни и занаятчийски работи, се извършва от надзорните органи преди началото на строителните работи. Изчисляване на разходите по фактура - разходи за труд плюс 3% за оперативни разходи.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Трасиране на обекта

Пълна геодезична маркировка на сградата: маркиране/трасиране на оста на сградата, основата и по-късно, стените на профилите; пренасяне на коти на сградата на терена; всичко това, заедно с осигуряване на височината, геодезическите точки и осите на обекта. Трасирането на сградата трябва да се извършва съгласно инструкциите от геодезическия план и в съответствие със състоянието на проекта.


лв

лв/бр

бр
търсене>
ЗАЕДНО:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ >

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Геодезисти - всичко което трябва да знаете

1. Геодезия и геодезисти - какво трябва да знаете?

Геодезистите са специалисти, които извършват измервания на терена, въз основа на които се изработват геодезически проучвания, планове и чертежи. Поради това те са незаменими в строителството, агрономията, горското стопанство, минното дело и други икономически дейности. Геодезическите чертежи са в основата на работата на проектантите, без които не би имало сгради, населени места, пътища, железопътни линии или всякакви други инженерни съоръжения. При определяне на ключови точки в пространството геодезистите използват измервателни инструменти - традиционни и най-съвременни - като GNSS устройства, оптични устройства (автоматични и механични тотални станции, цифрови нивелири), лазерни измервателни и нивелирни системи, 3D скенери и LIDAR технология и друго свързано оборудване и аксесоари за създаване на 3D пространствени модели.

Геодезистът прави геодезически план въз основа на заснемане на терена
Геодезистът прави геодезически план въз основа на заснемане на терена

Геодезическите услуги включват много широк спектър дейности като: изготвяне на геодезическа справка, вписване в поземления кадастър, трасиране, маркиране и изправяне на граници, парцелиране, комасация, регистрация на земята под сградите, вписване в реалния кадастър на имотите, планиране на етажна собственост, геодезически снимки с дрон и всякакви подобни задачи. Геодезическите услуги се определят от Закона за геодезията и картографията и Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.1. Служба по геодезия, картография и кадастър

Служба по геодезия, картография и кадастър отговаря за събирането, записването, управлението и поддържането на геодезически записи, създадени от геодезически проучвания в цяла България. Данните включват информация за недвижими имоти, държавна граница, пространствени единици, номера на къщи, както и картографски и топографски детерминанти.

1.2. Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тази агенция изготвя наредби в областта на дейността си, както и насоки за изпълнение на поръчки, събира, подрежда и поддържа геодезически бази данни, грижи се за обучението и обучението на специалисти, извършва определени административни задачи, издава разрешения и решения, свързани с разрешения за строеж и води отчетност на всички лицензирани геодезисти в България.

1.3. Геодезически фирми

Геодезични услуги могат да се извършват само от агенция, фирма или организация, която има лиценз, т.е. одобрение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и е вписана в нейните регистри. Тази фирма трябва да има поне един нает експерт - геодезист, който притежава всички подходящи професионални лицензи, разрешения и сертификати за извършване на геодезическа дейност. Освен това, трябва да бъде сключен трудов договор и да има цялото необходимо техническо и друго оборудване, инструменти и средства. Геодезичната фирма назначава по един отговорен геодезист за всяка услуга.

2. Как да изберем геодезист?

На първо място, добрият геодезист трябва да бъде надлежно образован и обучен, да познава и професионално борави с геодезично оборудване и инструменти и да има отлични познания по законодателството. Можете да намерите такива експерти на портала Daibau.bg. В профилите им вижте какво са изпълнявали, къде работят, различни снимки и не на последно място мненията на предишни клиенти. Ако имате нужда от услугите на геодезист, можете да попълните формуляра в няколко стъпки и да изпратите запитване. Заинтересованите геодезически фирми ще ви отговорят със своите оферти, които можете да сравните, оцените и изберете тези, които оценявате като най-добри и които искате да наемете.

3. Геодезически услуги

Геодезическите услуги включват редица работни дейности, от които ще изброим и накратко ще представим най-важните:

3.1. Геодезическо проучване

Това всъщност е план или скица, до която може да се стигне чрез заснемане на полето и показва какво има на някакво землище: къщи, пътища, пътни знаци, електропроводи, канали и т.н. На базата на този план се разчитат данни за терена (релефа), сгради, почва, вода, отдалечени обекти, растителност и др. Геодезическото проучване е комбинация от данни от официални регистри и информация от геодезически измервания на място. Обикновено планът е в определен мащаб, така че сградите са 1:1000, докато по-големите инженерни съоръжения са в мащаб 1:5000. Планът е придружен от сертификат за съответствие със законовите разпоредби. На базата на такова геодезическо проучване впоследствие се изготвя проектна документация за изграждане на обекти и съоръжения.

3.2. Трасиране на граници

Когато границата на вашия имот не е еднозначно и недвусмислено определена, геодезистът е този, към който се обръщате за т.нар. трасиране на границата. Трасиране на границата може да бъде поискана от собственик, държавен орган или местна администрация. Когато се съберат необходимите данни, се извършват измервания на терена, а след това границата се определя в присъствието на всички собственици, за които се отнася границата. Ако всички собственици са съгласни с определянето на границата, това се записва в проучването, а ако не са съгласни, всички версии, изисквани от собствениците, се вписват в проучването. Спорът за границата първо се решава на устно изслушване, тоест чрез медиация, а ако това не успее, делото отива за разрешаване до компетентния орган. Ако не се постигне задоволително решение на нито едно ниво, последната мярка е съдебен спор.

3.3. Маркиране на границите

Маркирането на границата (означаване с колчета) е точното ѝ определяне, геометрично и изчислително, въз основа на геодезически показания и данни от поземления кадастър. Забиване на колчетата се извършва по взаимно съгласие на всички съседни собственици. При завършване на маркирането геодезистът прави технически доклад за всички собственици и геодезическия орган на управление.

3.4. Комасация на земята

С течение на времето, поради разделяне на наследници или промени в пространството, се случва парцелите да са толкова разпокъсани, че вече не могат да се използват. Комасацията на земята е процес на уголемяване на парцели, при който геодезистът има задача първо да ги обедини всички и след това да ги раздели отново. Новото разделение обаче трябва да бъде смислено по отношение на пространството и стойността, така че всички собственици да са доволни. Накрая се прави комасационно проучване, комасационен договор за всички собственици и техните декларации за съгласие и вписване на нови парцели в кадастъра.

3.5. Парцелиране

Парцелирането също е процес на промяна на границите, тоест сливане или разделяне на парцели. Преди процеса трябва да бъдат точно определени границите с други, гранични парцели. В имотния регистър се вписват новите граници и новосъздадените парцели.

3.6. Трасиране на обект

Преди започване на строителството на всеки обект или съоръжение външните му мерки трябва да бъдат точно и прецизно пренесени в пространството, т.е. маркирани върху терена, на строителната площадка, което гарантира спазването на разпоредбите на разрешението за строеж и плановете. Геодезистът уведомява и компетентния административен орган за трасирането. Първо се извършва грубо трасиране на сградата, за да се определят размерите на строителния изкоп, а след това се извършва прецизната маркировка в самата яма. Колчетата трябва да бъдат защитени, така че да не бъдат повредени или преместени. Забиване на колчета се извършва и за инфраструктура в близост до строителни работи.

3.7. Изправяне на границата

Собствениците на съседните парцели могат да се споразумеят за изравняване на границата, която ги разделя, така че например да ползват по-лесно и двата имота. В процеса на подравняване на границата по-малка площ не трябва да се променя с повече от 500 m2.

3.8. Записване на земята под сградата

При вписване на сгради в кадастъра, тоест при вписване на сгради, трябва да се впише и частта от земята, върху която е построена сградата. Геодезична фирма може да запише ситуацията и да направи проучване. Регистрацията на парцела под сградата може да се поръча от собственик, инвеститор, титуляр на право на заемане или ползвател в сграда с много собственици.

3.9. Вписване в кадастъра на недвижимите имоти/поземлен кадастър

Без регистрация в кадастъра на недвижимите имоти или поземления кадастър не е възможна продажба, даване под наем, дарение, заем, ипотека или регистрация на постоянно местожителство. Вписването в кадастъра на недвижимите имоти е задължително по закон в 30-дневен срок след завършване на строителството и е задължително условие за получаване на жилищен номер. Тази регистрация изисква геодезическо проучване и разрешение за ползване, съгласно което геодезистът изготвя проучване за вписване в кадастъра и делба на земята под сградата. Тази регистрация може да бъде поискана от собственика, инвеститора, собственика на парцела, собственика на сградата, титуляра на правото на владение или управителя.

3.10. Етажна собственост

В сгради с много собственици етажната собственост може да бъде разделена. По този начин се определя точно собствеността, правата и задълженията на физическите лица върху определена част от сградата, което се вписва в кадастъра на недвижимите имоти и имотния регистър. При тази процедура геодезистът прави геодезическо заснемане, въз основа на което се изготвят план и други необходими проучвания. По този начин някои части от сградата получават своите идентификационни номера, последвано от споразумение между съсобствениците за учредяване на етажна собственост. Договорът се заверява от нотариус, който след това го вписва в имотния регистър.

3.11. Регистрация в подземния кадастър

В подземния кадастър се нанасят въздушни и подземни проводи с прилежащи инсталации и устройства, за които има законово задължение за получаване на разрешение за строеж и ползване за: водоснабдяване, канализация, отопление, пара, електричество, телекомуникации, нефт, газ и канализация. Подземният кадастър се изготвя въз основа на данни, получени чрез геодезическо заснемане на терен и документация, с която разполагат държавните органи и други организации.

3.12. Снимка с дрон

Една от най-новите геодезически услуги е заснемане с дронове. Въздушните снимки улесняват събирането на информация за труднодостъпни зони; въз основа на тях се изработват 3D модели, а по-късно и планове и чертежи.

DAIBAU.BG, ПОМАГАМЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВАШИЯ ДОМГЕОДЕЗИСТ

Изготвяне на проект за изменение на КККР 705.6 1 дo 1176 лв


........

ГЕОДЕЗИСТ СТАРОСЕЛ

Трасиране и протокол 882 1 дo 1470 лв


........

ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИ НА ИМОТ

Геодезически услуги. 705.6 1 дo 1176 лв


........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦEНA, ПРОМЯНА НА КАДАСТРАЛНА СХЕМА, 159
Геодезия, Изток

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ВПИСВАНЕ В КАДАСТЪРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 40 КВ. М
Геодезия, Пловдив

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА И ТЪРПИМОСТ НА СГРАДАТА В С. ВИСОКА ПОЛЯНА, 60 КВ. С. ВИСОКА ПОЛЯНА
Геодезия, Шумен

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, 300
Геодезия, Кърджали

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИСТ -СНИМКИ НА НИВИ, 7204 ДКА
Геодезия, Бургас

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ДЕЛБА НА КЪЩА. , ОКОЛО 300КВ.М.
Геодезия, Герман

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ИСКАМ ДА МИ МЕРИТЕ МЯСТОТО ЦЯЛОТО МЯСТО НА КЪЩАТА ЗАЩОТО ИМАМ ПРОБЛЕМИ, 292
Геодезия, Хасково

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ПУП ПЗ, 1900М2
Геодезия, Варна

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЧНИ ТОЧКИ НА ЛОЗЕ, 2 DKA
Геодезия, Зараево

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ИЗМЕРВАНЕ ПЛОЩ НА АПАРТАМЕНТ, МАЗЕ И ТАВАН , 100 КВ. МЕТРА
Геодезия, София

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ТРАСИРОВЪЧНИ ДАННИ ЗА ТОЧКИ, 80КВ
Геодезия, Лясковец

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ОРАЗМЕРЯВАНЕ ГРАНИЦИ НА ИМОТ, 2 ДКА.
Геодезия, Габрово

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВОРНО МЯСТО, 500
Геодезия, Пазарджик

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ЗАСНЕМАНЕ ПАРЦЕЛ,
Геодезия, Кърджали

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ИСКАМ ЗАМЕРВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ, 80
Геодезия, Сандански

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ИЗМЕРВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТА, 356
Геодезия, Кирково

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, КЪЩА ДА СЕ НАНЕСЕ В КАДАСТЪРА, ДВОР 1800 КВ. С ПОСТРОЙКА
Геодезия, Ябланица

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, GEODEZIST, 700
Геодезия, Първомай

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, НЕОБХОДИМА МИ Е АКТУАЛНА СКИЦА НА ИМОТ В С. ЧУРУКОВО, ДЕВИНСКО, ВТОРИ ЕТАЖ НА КЪЩА 80 КВ.М И ДВОРНО МЯСТО 2/6-ТИ ОТ 200 КВ. М
Геодезия, Смолян

135 лв дo 225 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИСТ, 2000КВ.М.
Геодезия, Горна Малина

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ КЪДЕ СА НИ ТОЧКИТЕ, 906
Геодезия, Стара Загора

180 лв дo 300 лв

ЦEНA, ЗАСНИМАНЕ НА ПАРЦЕЛ С КЪЩА, ПАРЦЕЛ-800 КВ.М,С КЪЩА 50 КВЛМ
Геодезия, Косарка

180 лв дo 300 лв

ЦEНA, ИЗРАБОТКА НА ПУП, 2 ДКА
Геодезия, Боровица

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ТРАСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, 8 ПАРЦЕЛА, ОКОЛО 35 ТОЧКИ
Геодезия, Хисаря

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, ИЗМЕНЕНИЕ НА КККР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ПИ С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 03705.44.294 С ПРОЕКТНА ПЛОЩ 1902 КВ. М.
Геодезия, София

180 лв дo 300 лв

ЦEНA, ДА ПРЕМЕРИ ПАРЦЕЛ, 550 .КВ
Геодезия, Ихтиман

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ПАРТЕРНА ИЗБА ДА ОБОСОБЯ В ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ С ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОМЕР., 15 КВ. М.
Геодезия, Варна

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КРНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ 65 КВ.М.
Геодезия, Варна

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ДВОРНО МЯСТО В СЕЛО ДРАЧЕВО, 1394КВ
Геодезия, Средец

180 лв дo 300 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИСТКИ ПЛАН ЗА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 7 ОБЕКТА,
Геодезия, Стара Загора

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ПОСТАВЯНЕ НА КОЛЧЕТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА НИВА, 3313 КВ./М
Геодезия, Сандански

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДА, 80
Геодезия, Курново

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА НА ЧАСТЕН ИМОТ , 30 М2
Геодезия, Градина

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ДА СЕ НАМЕРЯТ ГРАНИЦИ ТЕ НА ИМОТА ИЗТОК,ЗАПАД, 1275КВ
Геодезия, Сливен

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИСТ, 10 000М2
Геодезия, Враца

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ГЕОДЕЗИСТ, ЗАМЕРВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА КОЛЧЕТА., 600 КВ.М.
Геодезия, Девин

360 лв дo 600 лвВижте други завършени проекти и цени

Геодезия ЦЕНОРАЗПИС

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

70+ ФИРМИ ЗA ГЕОДЕЗИЯ
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

ТЪРСЕНЕ НА ДОБРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОБЛАСТТА ГЕОДЕЗИЯ?

© 2022 DaiBau.bg | Всички права са запазени